Επιχορηγούμενα Προγράμματα

Είναι προφανές ότι ο ρόλος του Στρατηγικού Σχεδιασμού, σε περιόδους αντίστοιχες με αυτή που διανύουμε είναι ιδιαίτερα σημαντικός και καθοριστικός τόσο για την επιχειρηματική ανάπτυξη όσο και για τη χρηματοοικονομική δυναμική και εξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα Προγράμματα Επιδότησης Επενδυτικών Σχεδίων συμβάλλουν τα μέγιστα σε μία επιχείρηση για την πραγματική έξοδο από τη γενικότερη ύφεση και για την επιχειρηματική αξιοποίηση κάθε νέας ευκαιρίας.

Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης της κατάθεσης των Επενδυτικών Σχεδίων καθορίζεται από την κάθε Επίσημη Δημοσίευση ή / και Προδημοσίευση του Προγράμματος καθώς και στη συνέχεια από κάθε επίσημο άλλο έγγραφο (π.χ., Κοινή Υπουργική Απόφαση).

Ενδεικτική Διαδικασία Κατάθεσης, Έγκρισης & Διαχείρισης Έργου:

Οικονομοτεχνική Μελέτη – Υποβολή Αίτησης Επενδυτικού Σχεδίου

Για την επιτυχή Υποβολής Αίτησης στα πλαίσια του κάθε Επιδοτούμενου Προγράμματος, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής ενέργειες:

 1. Έλεγχος Επιλεξιμότητας της Επιχείρησης.
 2. Συγκέντρωση σε συνεργασία με την Επιχείρησή σας όλων εκείνων των απαραίτητων Δικαιολογητικών που απαιτούνται (π.χ. Οικονομικά Έντυπα Ε3 / Ισολογισμοί, Καταστατικό Σύστασης/ Τροποποιήσεις, Άδεια Λειτουργίας, Τεκμηρίωση Ιδίας Συμμετοχής, Οικονομικές Προσφορές Προμηθευτών, Αρχιτεκτονικά & Μηχανολογικά Σχέδια) προκειμένου να διασφαλιστεί στο μέγιστο η πληρότητα της Αίτησης – Υποβολής.
 3. Συγγραφή της Οικονομοτεχνικής Μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει όλους εκείνους τους παράγοντες της επιχείρησης που την επηρεάζουν έτσι ώστε με τον κατάλληλο συνδυασμό τους και με βάση τις προδιαγεγραμμένες δυνατότητες η επιχείρηση να επιτύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα (μοναδικός σίγουρος και επιβραβευμένος τρόπος εργασίας της BiT).
 4. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Επενδυτικού Σχεδίου
 5. Υποστήριξη κατά τη φάση της αξιολόγησης: Μετά την Υποβολή της Αίτησης του Επενδυτικού Σχεδίου προς την Αρμόδια Υπηρεσία ακολουθεί η τελική και οριστική αξιολόγησή του από αξιολογητές τους οποίους θα ορίσει η Αρμόδια Υπηρεσία. Στο στάδιο αυτό και κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, η εταιρεία μας θα αναλάβει σε συνεργασία με την επιχείρησή σας, την υποστήριξη της Αίτησης (π.χ. διευκρινήσεων για κάποια τυχόν σημεία της Οικονομοτεχνικής Μελέτης ή / και Οικονομικών Προσφορών, επιπρόσθετων δικαιολογητικών που τυχόν θα απαιτηθούν από τους αξιολογητές).

Διαχείριση Εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου / Έργου

Μετά την τελική έγκριση του Φακέλου Υπαγωγής (και η επίσημη δημοσίευσή των Αποτελεσμάτων – Έγκριση) ακολουθεί η υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα έχει υποβληθεί στην Αρμόδια Υπηρεσία και η Διαχείριση του για την οποία οι υπηρεσίες της εταιρείας μας ενδεικτικά συνοψίζονται στις εξής:

 1. Συστηματική Παρακολούθηση του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.
 2. Συγκέντρωση από την εταιρεία σας & Παραλαβή από την εταιρεία μας όλων των απαιτούμενων Δικαιολογητικών (π.χ. Τιμολόγια, Εξοφλητικές Αποδείξεις, Πρακτικά / Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, Τροποποιήσεων Καταστατικού, Φορολογική / Ασφαλιστική Ενημερότητα, Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός / Άδεια Λειτουργίας κτλ) για τη σύνταξη των απαιτούμενων Φακέλων Υποβολής της 1ης & 2ης Φάσης Ολοκλήρωσης / Προόδου του Επενδυτικού Σχεδίου / Έργου (κατά περίπτωση).
 3. Υποστήριξη από την εταιρεία μας για τυχόν Τροποποιήσεις του Φυσικού Αντικειμένου που έχει εγκριθεί ή / και πιθανής παράτασης για την υλοποίηση του έργου που τυχόν απαιτηθεί.
 4. Συμμετοχή / Παρουσία στελεχών της εταιρείας μας κατά τη διάρκεια των Επιθεωρήσεων / Πιστοποιήσεων (1ης & 2ης Φάσης Ολοκλήρωσης / Προόδου του Επενδυτικού Σχεδίου / Έργου – κατά περίπτωση) από τους Επιθεωρητές της Αρμόδιας Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας.

Αποφύγετε:

 1. «Συμβούλους» χωρίς καμία τεκμηριωμένη εμπειρία (1 – 2 σύντομες & απλές τηλεφωνικές κλήσεις προς τους αρμόδιους των επιχειρήσεων με τις οποίες έχουν συνεργαστεί είναι αρκετές).
 2. «Συμβούλους» οι οποίοι στέλνουν με αντικαταβολή πληρωμής έντυπο & ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό για Επιδοτήσεις. Όλες οι προκηρύξεις είναι διαθέσιμες από την εταιρεία μας Δωρεάν όπως επίσης και από τους αρμόδιους φορείς.
 3. «Συμβούλους» οι οποίοι έχουν «γνωστούς» ώστε να μεσολαβήσουν για να εγκριθούν οι προτάσεις.
 4. «Συμβούλους» οι οποίοι ξεκινούν τη συνεργασία μαζί σας χωρίς καμία έγγραφη δέσμευση π.χ., Συμφωνητικό Συνεργασίας στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι υπηρεσίες και οι δεσμεύσεις.
 5. «Συμβούλους» οι οποίοι ζητούν χρηματικές προκαταβολές χωρίς την έκδοση του απαραίτητου παραστατικού και εφόσον δεν έχει προηγηθεί το απαραίτητο Συμφωνητικό Συνεργασίας.

Η πολυετής και τεκμηριωμένη εμπειρία της BiT είναι ο μοναδικός, σίγουρος και επιβραβευμένος τρόπος για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος έτσι ώστε με βάση τις προδιαγεγραμμένες δυνατότητες η επιχείρησή σας, να επιτύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.