Πολιτική Ποιότητας

Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΠΙΕΤΡΗ Ο.Ε. – BiT είναι δεσμευμένη:

  • να Παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Διοίκησης προς τους πελάτες της,
  • να Παρέχει Εκπαίδευση Συναφών Αντικειμένων,
  • να Υποβάλλει Προτάσεις σε Χρηματοδοτούμενα / Επιδοτούμενα Προγράμματα και να Συμμετέχει στην Υλοποίηση αυτών,

να παρέχει δηλαδή υπηρεσίες απόλυτα συμμορφούμενες με συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της εχεμύθειας για διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών των πελατών της), για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της, οι οποίες ελέγχονται ως προς την ποιότητα τους πριν από την ολοκλήρωσή τους.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες / υπεργολάβοι, προμηθευτές αλλά κυρίως των πελατών της) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της (παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων / Υπηρεσιών για την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της).

Η συνέπεια και η παροχή ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών οδηγούν την εταιρεία σε μακροπρόθεσμα οφέλη, τα οποία είναι πάντοτε σημαντικότερα από τα βραχυπρόθεσμα.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες της εταιρείας, που επηρεάζουν την ποιότητα.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση ως προς την Ελληνική & Κοινοτική Νομοθεσία, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, με την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ποιότητας. Οι ειδικότεροι στόχοι ποιότητας ανά λειτουργία της εταιρείας καθιερώνονται και ανασκοπούνται μέσω των Ανασκοπήσεων Διοίκησης.

Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την ποιότητα και την πορεία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, καθώς και τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.