Πιστοποιήσεις

Η BiT εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 & Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 πιστοποιημένα από τον Φορέα Bureau Veritas.